Witamy na stronie internetowej Kancelarii NotarialnejKancelaria Notarialna Katarzyny Duduś prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Obsługę merytoryczną zapewnia notariusz Katarzyna Duduś z zespołem wykwalifikowanych pracowników. Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim.

Pracownicy Kancelarii oraz notariusz udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 do 17.

Dokonanie czynności w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria znajduje się w lokalu numer 74, na IX piętrze budynku przy ulicy Legnickiej numer 17 we Wrocławiu. Zlokalizowana jest tuż przy placu Solidarności i placu Jana Pawła II, wejście znajduje się od ulicy Rybackiej. W budynku są dwie windy osobowe. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. Sporządza poświadczenia;
 3. Doręcza oświadczenia;
 4. Spisuje protokoły;
 5. Sporządza protesty weksli i czeków;
 6. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 7. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W jaki sposób dostarczyć dokumenty

Niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do kancelarii przed umówionym terminem w oryginale albo w kopii. Można to zrobić za pomocą poczty, faxu, drogą elektroniczną albo osobiście.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

1. Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,

2. Darowizna działki gruntu

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału.

3. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokal

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,wartość spółdzielczego prawa do lokalu,

4. Sprzedaż działki gruntu

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • cena, jej sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania działki,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału
 •  w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową.

5. Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, REGON, NIP,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową

6. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokal

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu wraz z informacją, że nie ma zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa przez stronę sprzedającą np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,
 • cena oraz terminy i warunki jej zapłaty,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego, na który ma zostać zapłacona za lokal
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku oraz umowę kredytową

7. Testament

 • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia,
 • W przypadku gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej

8. Pełnomocnictwo

Notariusz sporządza pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

 • dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

9. Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone aktów urodzenia albo odpisy skrócone aktów małżeństwa, w przypadku spadkobierczyń zamężnych,
 • numer PESEL zmarłego.

10. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza)

 • dowody osobiste stron umowy,
 • w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez osoby będące w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa.

11. Sporządzenie odpisu bądź wyciągu dokumentu

 • Oryginał dokumentu,
 • Dowód tożsamości osoby, która dany dokument u notariusza przedkłada.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Kancelarii lub zapraszamy do umówienia się na rozmowę z notariuszem.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

 • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
 • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.
Pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.