Witamy na stronie internetowej Kancelarii NotarialnejKancelaria Notarialna Katarzyny Duduś prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Po dostarczeniu drogą elektroniczną lub osobowej dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego oraz wszelkich niezbędnych informacji, na prośbę klientów przygotowywany jest i przesłany projekt aktu notarialnego. Spotkanie w kancelarii w celu jego podpisania zazwyczaj trwa do godziny czasu.
Obsługę merytoryczną zapewnia notariusz Katarzyna Duduś z zespołem wykwalifikowanych pracowników. Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim. Pracownicy Kancelarii oraz notariusz udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii. Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 do 17. Dokonanie czynności w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Kancelaria znajduje się w lokalu numer 74-75, na IX piętrze budynku przy ulicy Legnickiej numer 17 we Wrocławiu. Zlokalizowana jest tuż przy placu Solidarności i placu Jana Pawła II, wejście znajduje się od ulicy Rybackiej. W budynku są dwie windy osobowe. Posiadamy też wyznaczone bezpłatne miejsca parkingowe dla naszych Klientów – zobacz miejsca zaznaczone na mapie. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne, w tym umowy sprzedaży, umowy daorwnizny, umowy o dożywocie, umowy o podział majątku wspólnego;
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. Sporządza poświadczenia;
 4. Doręcza oświadczenia;
 5. Spisuje protokoły;
 6. Sporządza protesty weksli i czeków;
 7. Sporządza akty założycielskie oraz umowy spółek;
 8. Sporządza powołania zarządcy sukcesyjnego;
 9. Sporządza przekształcenia działaności gospodarczej i spółek;
 10. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 11. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W jaki sposób dostarczyć dokumenty

Niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do kancelarii przed umówionym terminem w oryginale albo w kopii. Można to zrobić za pomocą poczty, faxu, drogą elektroniczną albo osobiście.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego albo niemieszkalnego z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób prawnych – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz innych zabezpieczeń oraz umowę kredytową.

2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo niemieszkalnego

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Sprzedającym prawie do lokalu wraz z informacją, że nie ma zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych na przedmiotowym prawie,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa przez stronę sprzedającą np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,
 • cena oraz terminy i warunki jej zapłaty,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać przelana zapłata za lokal,
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz innych zabezpieczeń oraz umowę kredytową.

3. Pełnomocnictwo

Notariusz sporządza pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

 • dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

4. Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wartość rynkowa lokalu.

5. Darowizna działki gruntu

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy wydawany przez gminę,
 • wypis z rejestru gruntów w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału – wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji, decyzja podziałowa.

6. Nabycie lokalu mieszkalnego albo niemieszkalnego od gminy w drodze bezprzetargowej jako najemca

Wszystkie niezbędne dokumenty do kancelarii przekazuje Gmina, Nabywcy muszą jedynie przynieść swoje dowody osobiste.

7. Nabycie lokalu mieszkalnego albo innej nieruchomości od gminy w drodze przetargowej

 • Wszystkie niezbędne dokumenty do kancelarii przekazuje Gmina;
 • Nabywcy muszą jedynie przynieść swoje dowody osobiste, ewentualnie w przypadku nabycia przez osobę prawną wskazać numer wpisu do rejestru, ewentualnie okazać uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości odpowiedniego organu;
 • W przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz innych zabezpieczeń oraz umowę kredytową.

8. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo niemieszkalnego

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym Zbywcom prawie do lokalu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona,
 • wartość spółdzielczego prawa do lokalu.

9. Sprzedaż działki gruntu zabudowanej albo niezabudowanej

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu,
 • dowody tożsamości stron umowy,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej – NIP,
 • cena, jej sposób i termin zapłaty,
 • warunki i data wydania działki,
 • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w planach nieruchomości będącej przedmiotem umowy, zaświadczenie braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy – wydawane przez gminęw przypadku, gdy sprzedawana jest działka z rozpoczętą budową – pozwolenie na budowę,
 • wypis z rejestru gruntów w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji,
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych, wypis z rejestru gruntów na działek powstałych w wyniku podziału – wydawane przez Starostwo Powiatowe, wydziały geodezji, decyzja podziałowa,
 • w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz innych zabezpieczeń oraz umowę kredytową.

10. Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – odpisy skrócone aktów urodzenia albo w przypadku osób, które w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko – odpisy skrócone aktów małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku, gdy osoba zmarła w chwili śmierci była w związku małżeńskim,
 • numer PESEL zmarłego.

11. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza)

 • dowody osobiste stron umowy,
 • w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez osoby będące w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa.

12. Testament

 • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament,
 • dane osobowe spadkobierców – imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,
 • w przypadku, gdy testament ma zawierać zapis zwykły albo windykacyjny konkretnej rzeczy, w tym nieruchomości – informacje na temat zapisywanej nieruchomości.

13. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/spółki akcyjnej

Jedyne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy to dowody tożsamości osób fizycznych lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru osób prawnych zawierających umowę

Aby umowę przygotować należy przesłać do kancelarii następujące informacje:

 • Firma spółki
 • Przedmiot działalności
 • Siedzibę (miejscowość)
 • Wysokość kapitału zakładowego oraz informacje, czy będzie on pokryty wkładem pieniężnym  czy niepieniężnym

14. Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

 • umowę/akt założycielski spółki,
 • numer wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zakres podejmowanych uchwał / zmian umowy/aktu założycielskiego spółki.

15. Zakup lokalu od dewelopera

Przy umowie deweloperskiej albo umowie sprzedaży wszelkie dokumenty dostarcza deweloper, nabywcy okazać muszą swoje dowody tożsamości w przypadku osób fizycznych albo numer wpisu do odpowiedniego rejestru w przypadku osób prawnych

Jeżeli  nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu, istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz innych zabezpieczeń oraz umowę kredytową.

16. Odrzucenie spadku

 • Odpis skrócony aktu zgonu;
 • W przypadku odrzucenia w imieniu małoletnich dzieci zgoda sądu rejonowego – wydziału rodzinnego wyrażona prawomocnym postanowieniem.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Kancelarii lub zapraszamy do umówienia się na rozmowę z notariuszem.

Kancelaria

Witamy na stronie internetowej Kancelarii NotarialnejKancelaria Notarialna Katarzyny Duduś prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Po dostarczeniu drogą elektroniczną lub osobowej dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego oraz wszelkich niezbędnych informacji, na prośbę klientów przygotowywany jest i przesłany projekt aktu notarialnego. Spotkanie w kancelarii w celu jego podpisania zazwyczaj trwa do godziny czasu.
Obsługę merytoryczną zapewnia notariusz Katarzyna Duduś z zespołem wykwalifikowanych pracowników. Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim. Pracownicy Kancelarii oraz notariusz udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii. Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  9 do 17. Dokonanie czynności w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Kancelaria znajduje się w lokalu numer 74-75, na IX piętrze budynku przy ulicy Legnickiej numer 17 we Wrocławiu. Zlokalizowana jest tuż przy placu Solidarności i placu Jana Pawła II, wejście znajduje się od ulicy Rybackiej. W budynku są dwie windy osobowe. Posiadamy też wyznaczone bezpłatne miejsca parkingowe dla naszych Klientów – zobacz miejsca zaznaczone na mapie. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

 • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
 • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.
Pracownicy Kancelarii poinformują Państwa o kosztach dokonania konkretnej czynności telefonicznie, jednakże kalkulacja wszystkich kosztów możliwa jest po przedłożeniu wszystkich dokumentów.